Mehdi Gelmeden Yaşanacak Olaylar

mehdi gelmeden yaşanacak olaylar
Abone Ol
Daha Fazla

2020 yılına girdiğimiz ilk günden bu yana dünyada meydana gelen tarihi ve olağanüstü olaylar, insanları acaba kıyamet ne zaman kopacak? Mehdi ne zaman çıkacak? 2020 Kıyamet alametleri nedir? gibi sorulara merakla yanıt aramaktadır.

2020 Yılında Mehdi Çıkacak mı?

Bu sene Ramazan ayının 15’nin cuma gününe denk gelmesi ve kısa bir süre önce de İstanbul semalarında duyulan ilginç ve esrarengiz uğultu sesinin ardından Mehdi mi gelecek? 2020 yılında olacak kıyamet alametleri neler? Mehdi Gelmeden Yaşanacak Olaylar Neler? Koronavirüs salgını ve yaşanan depremlerle ilişkilendirilen birtakım söylentiler, kıyametin kopacağı şeklinde yorumlanıyor. Peki, İslam alimleri bu konuya ne diyor. Bu yazımızda tarih boyunca çeşitli dönemlerde yaşamış İslam alimlerinin Mehdiyet hakkındaki görüşleri ve bu konuda aktardıkları rivayetlerden bir bölümünü sizlere aktarmaya çalıştık.

mehdi ne zaman gelecek

Mehdinin Gelmeden Yaşanacak Olaylar

Fırat nehri yarılacak altından bir dağdan altın dökülecek.

Ramazan’ın ilk gecesinde Ay, on beşinci gecesinde güneş tutulacak. Dünya kurulduğu günden bu yana görülmemiş bir şekilde vaki olacak bu tutulma olayı, Ramazan ayında iki kere ay tutulacak.

Her tarafı aydınlatan kuyruklu yıldız doğacak, doğudan üç veya yedi gün ardı ardına. Büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek…

Şam’da ‘Harista’ denilen bir köy yerle bir olacak. Gökten Mehdi ismiyle çağılacak, doğu ve batıda bulunan herkes bu sesi duyacak! Uyuyan uyanacak, ayakta olan oturacak, oturan ayakları üzerine dikilecek.

Şevval ayında ayaklanma, Zilkadede harb konuşmaları, Zilhiccede ise harb vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları (Cemretül Akabe) üzerine akacak. Bu saydıklarımızın bazıları vaki olmuştur.

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Gökten gelen bir ses şöyle diyecek: ‘Kulağınızı açın! Gerçek, Muhammed’in ehlindendir’ Yerden biri şöyle seslenecek: ‘Hak İsa (AS) ile Abbas ehlindendir. ‘ Birincisi meleğin ikincisi ise Şeytanın haykırışı olarak tezahür edecektir.

Fırat altından bir dağdan altın çıkacak. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

Mehdi işi çok sıkı tutacak…

Mehdi havada uçan bir kuşa parmağıyla işaret edecek, kuş avcunun içine düşecek… Kupkuru bir kamış çöpünü kuru toprağa dikecek, anında yeşerecek… (Kıyamet Alametleri, s. 173)

Mehdi işi çok sıkı tutacak… (Kıyamet Alametleri, s. 175)

Sonra Allah Konstantiniyye (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının eliyle feth edecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak, sonra çok geçmeden Hz. İsa inecek, Deccalle savaşacak.” Bu hadisi çok uzun olarak İmam Suyuti (Cami-iKebir’nde) serd etmeştir.

“Ikdud-durer” de şöyle der: “Konstantiniyyenin yedi suru vardır. Beher sur yirmibir arşındır. Ve onda yüz kapı vardır. Şehri takip eden son surun genişliği on arşındır. O Rum denizine dökülen haliç üzerine kurulmuştur. Denizi Rum illerine ve Endülüs’e doğru uzanır gider.

Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek, su ondan uzaklaşacak. Ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: “Ey insanlar haydi sizde geçiniz. Cenab’ı Hak İsrail oğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.” Onlar da geçecekler. Tekbirler getirecekler bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak. Üçüncü tekbir getirişlerinde on iki burç yerle bir olacak. Oradan doğru şehre girecekler… (Kıyamet Alametleri, s. 181)

…Peygamber’den nakledilmiştir: “Dünyaya iki mümin, iki kafir hâkim olmuştur. Müminler: Zülkarneyn, Süleyman Aleyhisselam kafirler ise: Nemrud, Buhtu Nasr’dir. “Dünyaya Ehli Beyt’imden beşincisi olan Mehdi de hâkim olacaktır.”

İbni Merdüveyh İbni Abbas’dan naklediyor: “Eshabı kehf Mehdi’nin yardımcılardır. Ülemaya göre onların bu zamana kadar kalmaları Muhammed Ümmetimden olmak şerefine nail olmaları içindir.”

İslam Alimlerinin Mehdi Hakkındaki Görüşleri

muhyiddin i̇bni arabinin mehdi hakkındaki görüşleri

İmam-ı Rabbani’nin Mehdi Hakkında Görüşleri

…İnşaAllah tam bir şekilde Mehdi Aleyhisselam’da zuhur edecektir. Bu makamdan haber veren tabakat meşayihi azaldı… O makamın ilimlerinden ve maarifinden kelam şöyle dursun… İşbu makam, şu ayet-i keremede manasını güzel bulur:

“Bu, Allah’ın fazlıdır; dilediğine verir. Allah, büyük fazlın sahibidir.” (Cuma Suresi, 4) (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, Mektup 32, s. 125)

Gelmesi vaad olunan Mehdi’nin dahi rabbı (terbiyesine gelen) ilim sıfatıdır. Hazret-i Ali gibi, İsa ile münasebeti vardır. Hazret-i İsa’nın kademi Hazret-i Ali’nin başında olup bir kademi dahi Hazret-i Mehdi’nin başındadır.

…Geleceği vaad edilen Mehdi, velayetin ekmeliyetini alacaktır. Bu Tarikat-ı Aliyye üzerine gelecek ve bu Silsile-i Aliyye’yi tamam ve tekmil edecektir. Zira bütün velayet nisbetleri, bu Nisbet-i Aliyye’nin altında bulunmaktadır. (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, 251. Mektup, s. 550, 554)

Sonra gelenlere nasıl bu hükmü yürüyebilir ki: Onlar arasında Mehdi aleyhisselam vardır. Resulullah (SAV) efendimiz onun kudumünü ve vücudunu müjdelemiş; şöyle buyurmuştur:

“O, Allah’ın halifesidir.” (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, s. 814)

Muhbir-i Sadık Resulullah (SAV) efendimizin haber verdiği kıyamet alametlerinin hepsi haktır. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar arasında şunlar vardır:

Alışılmışın aksine, güneşin mağripten doğması. Mehdinin zuhuru, Ruhullah İsa’nın nüzulü. Resulullah efendimize ve ona salat-ü selam, Deccal’in çıkması, Ye’cuc ve Me’cuc’un zuhuru, Dabbe-i arzın çıkması, Semadan bir dumanın zuhuru ile, insanları kaplayıp onlara elim bir azap ile azap etmesi. O kadar zorlanacaklardır ki, artık insanlar şöyle diyecekler: “Rabbimiz, bizden azabı aç; biz müminleriz…”  (Duhan Suresi, 12)

Bir hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: “Mehdi çıkacaktır. Başının üstünde de bir parça bulut olacaktır. Orada da bir melek bulunacak ve şöyle nida edecektir: Bu şahıs, Mehdi’dir; kendisine tabi olunuz…”

Resulullah (SAV) efendimiz şöyle buyurdu:

“Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir… Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. Yere, beşinci olarak ehl-i beytimden biri sahip olacaktır. Yani: Mehdi.

Resulullah (SAV) efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyurdu:

“Allah-ü Teala, ehl-i beytimden birini çıkarmadıkça dünya çökmeyecektir. Onun ismi ismime uyar; babasının ismi dahi babamın ismine uyar. Daha önce zulüm ve adaletsizlik dolduğu gibi, onun gelmesi ile dünya adalet ve hakların yerini bulması ile dolar…”

Bir başka hadis-i şerifte ise, Resulullah (SAV)efendimiz şöyle buyurdu:

“Ashab-ı kehf, İsa’nın yardımcıları olacaklardır.” İsa (AS) Mehdi zamanında yere inecektir. Mehdi, Deccalin katlinde İsa’ya (AS) muvafakat eder. Onun saltanatı zamanında, Ramazan ayının on dördünde güneş tutulacaktır; o ayın ilkinde ise ay kararacak. Bunların oluşu, adetin ve müneccimlerin hesabı hilafına olacaktır.

Resulullah (SAV) efendimiz tarafından bildirilen, daha çok alamet vardır ki; anlatılanlardan başkadır.

Onun zuhuru (Mehdinin) yüz başlarında olacaktır…

Onun zuhuru (Mehdinin) yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir.

Hadis-i şerifte, Mehdi’nin alametleri hakkında şöyle anlatılmıştır: “Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir.”

…Bu yıldızın durumu da onun seyrine göredir. Yani: Yüzü meşrik canibine doğru. Arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona kuyruk isminin verilmesi yerindedir. Onun her günkü irtifaı ise meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır. Hakikat-ı hali, en iyi bilen Sübhan Allah’tır.

Hulasa…

Mehdi’nin zuhur zamanı yakındır. Onun zuhur zamanı olan yüz (asır) başına gelinceye kadar nice mebde’ler ve mukaddimeler zuhur edecektir. Allah ondan razı olsun. Onun zuhur mebde’leri ve mukaddimeleri, Resulullah (SAV)efendimizin irhasatına benzer. O irhasat, Resulullah (SAV) efendimizin nübüvveti zuhurundan evvel zuhura gelmiştir. Nitekim, bu manada şöyle anlatmışlardır:

Muhammed Resulullah’ın sureti olan Abdullah’ın nutfesi, Amine’nin rahmine düştüğü zaman, bütün putlar yüzüstü yere yıkıldılar. Bütün şeytanlar, vazifelerinden alındılar. Melekler, İblis’in tahtını alt üst edip denize attılar. Kendisine dahi kırk gün azap ettiler.

Resulullah (SAV) efendimizin doğduğu gece, Kisra’nın sarayı sallandı; on dört şerefesi yıkıldı.

Mecusilerin ateşi söndü. Halbuki, o ateş bin seneden beri yanardı; bu müddet içinde hiç sönmemişti.

Mehdi dahi büyüktür. Onun sebebi ile, İslam’a ve Müslümanlara büyük takviye gelecektir. Onun velayetinin dahi, zahir ve batın büyük tasarrufu vardır. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır. Onun zamanında, nice hayret veren haller zuhur edecektir.

Üstte anlatılan manalar icabı olarak, yerinde olur ki: Onun vücudunun zuhurundan evvel, adet harici harika haller meydana gele… -Tıpkı: Resulullah (SAV) efendimizin nübüvvetinden evvelki irhasat gibi. Bu zuhura gelen işler dahi, onun zuhur mebde’leri olalar.

Nitekim, anlatılan manalar hadis-i şeriflerden de anlaşılmaktadır.

Bilesin ki bir hadis-i şerifte, Resulullah (SAV) efendimiz şöyle buyurmuştur: “Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez.” (Mektubat, c.2, 381. Mektup, s. 1169-1171 )

Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi’nin gelişi de bunun içindir. Onun mübarek kudumünü, (gelişini) Hatem’ürrüsül Resullullah (SAV) efendimiz müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra, nüzul edecektir… (Mektubat, c. 1, 209. Mektup, s. 440 )

Mümkündür ki; bu iki asrın daha hayırlı oluşu, şu itibarla olur: Allah’ın veli kullarının çok zuhuru, bid’at ehlinin azlığı, fısk ve masiyet erbabının nadirattan oluşu… Böyle bir şeyin oluşu dahi, bu tabakadan bazı evliya ferdlerinin; o iki asırdaki evliya ferdlerinden hayırlı olmasına münafi değildir. Misal olarak Hazret-i Mehdi’yi söyleyebiliriz... (Mektubat, c.1,209. Mektup, s. 441)

2020 yılında mehdi çıkacak mı?

 

İbn Hacer El Mekki’nin Mehdi Hakkında Görüşleri

Mehdi’nin geleceği, Resulullah efendimizin neslinden olacağı, dünya’ya yedi sene hükmedeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İsa (AS) ile beraber çıkarak, O’nun Filistin’de (Lud) kapısında Deccalı öldürmesine yardımcı olacağı, bu ümmete imamlık yapıp, İsa (AS)’nın O’nun arkasında namaz kılacağı” anlamındaki bütün hadisler, pek çok ravinin nakilleriyle kesinlik kazanmıştır. Sayılan bütün bu noktalar, Hz. Mehdi’nin hayatına ait en önemli özellikleridir.

Hz. Mehdi’nin rengi arabi bedeni İsraili’dir. Sağ yanağı üzerinde parlayan yıldız gibi bir ben vardır. Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır.

Hz. Mehdi, sanki Beni İsrail ricalindedir, yeryüzünün hazinelerini çıkaracak ve küfür diyarını fethedecektir.

Rükun ve Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır.

Sakalı bol ve sık olacaktır. Dişleri parlak olacaktır. İnsanlara malı ve eşyayı dağıtırken, saymadan bol bol verecektir.

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı, bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir.

Allahü Teala, İslamı nasıl Resulullah Efendimizle başlatmışsa, Hz. Mehdi Allah’ın müsadesiyle sona erdirecektir.

Zulüm ve fısk’la dolu olan dünya, o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır.

Muhtelif zelzelelerin olacağı bir dönemde gönderilecektir.

Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, misli asla görülmemiş şekilde, pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır.

Hz. Mehdi çıkarken başında bir sarık olacak ve bir münadi “Bu Allah’ın halifesi olan Mehdi’dir. Ona uyunuz” şeklindenida edecektir.

Peygamber Efendimiz (SAV), “Horasan tarafından bayraklar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa, o bayraklara katılınız, zira içlerinde Allah’ın halifesi Hz. Mehdi vardır.” Buyurmaktadır.

O fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır.

Konstantiniyye ve Deylem dağını fethedecektir.

İslam’ın aleyhine söylenecek bir söz bile, ona ağır gelir.

Mehdi’den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir.

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve bu katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. Hz. Mehdi gelince, insanlar onu aşk ve muhabbetle kucaklayacaklardır.

Hz. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı, büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Hilafet, ona evinde otururken gelecek ve devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır.

Hz. Mehdi çıkmadan önce, Medine’de simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vaka olacaktır. Bu olayda, bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacak bilahare Mehdi’ye biat edilecektir.

Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden birçok alim birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi’yi aramak üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Sonun da hepsi de Mekke de buluşurlar. Ve birbirine “Buraya niçin geldiklerini” sorduklarında hepsi de “bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye’yi fethedecek olan Mehdi’yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik” şeklinde cevap verirler.

Allah (c.c.) bütün insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır. Sonra o gündüzleri aslan, geceleri abid olan bir kavimle yürüyecektir.

Hz. Mehdi, hiçbir bid’atı bırakmayacak ve bütün sünnet-i seniyye’yi ihya edecektir. Konstantiniyye, Çin ve Deylem dağlarını fethedecek, bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır. Sonra Allahü Teala dilediğini yapacaktır.

O’nun zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina, içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır.

Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimiz’e buğz edecek kimse kalmayacaktır.

O güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

O’nun kumandanları, insanların en hayırlısıdır.

Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla hacca gidebilecektir.

Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak ve bu fitne, semadan 3 kez “Emir, Mehdi’dir, gerçek o’dur” şeklindeki nida’ya kadar sürecektir.

Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir yıldız görünecektir.

Geleceği vakit Ramazan da iki defa ay tutulacaktır.

Sema’dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğuda Batıda hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

Konstantiniyye’nin fethi sırasında, sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takibeden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz ben-i İsrail’e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi” ondan sonra, hepsi tekrar, tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle, şehrin 12 burcu da düşecektir. (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

 

Muhyiddin İbn-İ Arabi’nin Mehdi Hakkında Görüşleri

Bilin ki, Mehdi mutlaka çıkacaktır. Ancak yer yüzü zulüm ve işkence ile dolmadıkça; çıkmayacaktır. İşte o da böyle bir zamanda çıkacak, dünyayı doğruluk ve adelet ile dolduracaktır. Hatta dünyada tek bir gün kalsa, Allah o günü uzatacak, taki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah’ın Resulü’nün soyundan olacak Hz. Fatıma evladından gelecektir.

Malı eşit surette dağıtacak, vatandaşları arasında adalet ile muamelede bulanacaktır. Adam kendisine gelip Ey Mehdi bana ver, diyecek. Önünde de mal bulunacak. Mehdi hemen önündeki maldan onun eteğine dolduracak, taşıyabildiği kadarını alıp götürecektir. Mehdi, dinin fetret geçirdiği bir dönemde ortaya çıkacak… Adam cahil, korkak ve pinti olarak akşamlayacak, fakat alim, cesur ve cömert olarak sabahlayacaktır. Huzur ve mutluluk onunla yürüyecek. Kendisi beş, ya yedi veya dokuz yıl yaşayacaktır. Resulullah’ın izinden yürüyecektir. Onun adına hiçbir melik hata etmez. Görmediği şekilde onu doğrultur. Her görevi üzerine alır ve zayıfa düşküne yardım eder. Musibete uğrayanlara yardımcı olur. Dediğini yapar, yaptığını da söyler, şahid olacağı şeyi de bilir. Allah kendisini bir gecede ıslah eder. Rum şehrini (İstanbul’u) tekbir ile fetheder. Yanında bu sırada Hz. İshak evladından yetmişbin Müslüman bulunacaktır.

Dini ayakta dimdik durduracak, eski hüviyetine kavuşturacaktır. İslam’a yeniden ruh üfleyecek, zelil hale geldikten sonra onunla İslam’ı eski güçlü haline sokacaktır. O, İslam öldükten sonra İslamı tekrar diriltecektir.  Din, böylece onun vasıtasıyla eski hüviyetini kazanacaktır.

Onun döneminde din tamamen rey’den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müctehid bırakmadığını kabulleneceklerdir…

Bil ki, Mehdi çıktığı zaman bütün müslüman havassı ve avamı sevineceklerdir. Mehdi’nin ilahi olan yani manen desteklenen adamları olacaktır. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah’ın Mehdi’ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır. Daha sonra Hz. İsa Dımaşk’ın doğusundaki Beyaz minareye inecektir. İmam yerinden geriye çekilecek, Hz. İsa öne geçecek ve insanlara namazı kıldıracaktır. İnsanlar arasında Resulullah’ın sünnetiyle emredecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek. Allah Mehdi’nin ruhunu tertemiz olarak kabzedecektir.

Mehdi Vakti Gelinceye Gizlenecektir.

Mehdi, vakti gelinceye dek gizlenecektir, vaadolunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun şehidleri, şehidlerin en hayırlısı, güvendiği kimseleri yani vezirleriyse emin olanların en güvenceli olanlarıdır.

Allah, bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben keşif ve şühud yoluyla bu hakikatlara muttali oldum. Ayrıca, Allah’ın kulları için öngördüğü şeylere de vakıf oldum. Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah’a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi, bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem yani yabancı olacaklardır. Arap olmamalarına rağmen Arapçadan başka bir dilde konuşmayacaklardır. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu, Allah’a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacaktır.

Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklardır. Fakat bizzat Mehdi ise, kendisi… ve gerçek anlamda siyasetçi olacaktır. Yine bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman savaş meydanlarında hezimete uğramamalarıdır. Mesela Rum şehrini, İstanbul olsa gerek sadece tekbirlerle fethedeceklerdir. İlk tekbirde surların üçte biri yıkılacak ikinci tekbirde surun üçte biri yıkılacak, üçüncü tekbirde surun kalan bölümü yıkılıp yerle bir olacaktır. Böylece bu şehri kılıçsız ve silah kullanmaksızın fethedeceklerdir. İşte bu doğrunun ta kendisidir ki zaferle kardeştir.

Mehdi’nin vezirlerinin ihtiyaç duyacakları şeyler, görevlerini en iyi yapmaları için dokuz tanedir, bu şeylerde O’na ulaşamaz. Bundan az da olmayacaktır. Bu şeyler sırasıyla şunlardır;

  • Keskin bir görüş,
  • İlka anında ilahi hitabı tanımak,
  • Allah’tan geleni terceme etmesini bilmek
  • Emir sahiplerinin mertebe ve derecelerini bilmek,
  • Gazap anında merhameti bilmek.
  • Melik’in ihtiyaç duyacağı arzakı mahsusayı ve diğer şeyleri bilmesi,
  • İşlerin birbiriyle olan münasebetini bilmesi,
  • İnsanların ihtiyaçlarını yerine getirmede aşırılığı ve kısıtlamayı bilmesi,
  • Kendi özel müddeti içerisinde ihtiyaç duyduğu gaybı ilimleri bilmesi.

İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden, Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor.

Mehdi, din bakımından rey ve kıyasa başvurmaktan masumdur. Ona böyle davranması haramdır. Zira Allah’ın dini konusunda hüküm vermede Nebi yani Peygamber olan birinin kıyas yapması doğru değildir. Şayet kıyas yapmasına izin verilseydi, Allah onu peygamberin Hz. Muhammed’in diliyle bildirirdi. Ayrıca Hz. Peygamber imamlardan hiç birisi için benim izimde yürüyecekler hata etmeyecekler dememiştir. Bu ifadeyi sadece Mehdi için söylemiştir. Onun masumluğunu halifeliğini ve vereceği hükümleri konusunda masumiyetini bildirmiştir. (“Futuhat-El Mekkiye”, 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

2021 yılında mehdi gelecek mi

Şeyh Mansur Ali Nasıf’ın Mehdi Hakkında Görüşleri

Şeyh Mansur Ali Nasıf, Taç isimli kitabının haşiyesinden şunları yazıyor:

“Selef uleması arasında olsun halef uleması arasında olsun şu husus pek çok şöhret bulmuştur. Bilinmelidir ki, Ahir zamanda mutlaka bir adam zuhur edecektir. Bu kişi benim ehl-i beytimden olacaktır. Buna Mehdi denecektir. Bütün İslam memleketlerini ele geçirecek, her müslüman ona tabii olacak, aralarında adaletle muamelede bulunacaktır. Dini güçlendirecek ve takviye edecektir. Daha sonra da Deccal ortaya çıkacak, İsa inecek ve Deccal’i öldürecektir veya Hz. İsa ile Mehdi birlikte yardımlaşarak Deccali öldüreceklerdir.” Mehdi ile ilgili hadisleri sahabenin önde gelenlerinden ve hayırlılarından bir gurup rivayet etmişlerdir. Yine Muhaddislerin büyüklerinden Ebu Davud, Tirmizi, İbn Maceh, Taberani, Ebu Ya’la, Bezzaz, İmam Ahmed b. Hanbel, Hâkim (rd. hum ecmain) hazretleri tahriç etmişlerdir. (Ahmet Faruk, “Ka’be Baskını ve Mehdilik”, Vahdet yayınevi, s. 21)

Kadızade Mehdi Hakkında Görüşleri

“Onun ismi Muhammed, babasının adı Abdullah’tır. Hz. Fatıma’nın evladından, zamanın halifesi adil bir imam, kâmil bir veli, mutlak bir müceddittir. Allah (c. c), istediği vakit onu yaratır ve gönderir. İslam dinini onunla güçlendirir.

O’nun hükmü altında, iki kişi hatta iki hayvan arasında bile, düşmanlık kalmaz. Her mü’min sadık veli olup, mülhidler muvahhid, zındıklar sadık alim olsa gerekir. Pek çok fetihler ve ganimetlerle, bütün müslümanları zengin etse gerekir. Hz. İsa ile cem olsa ve Hz. İsa, Deccal’ı öldürse ve zımmilerden cizyeyi kaldırıp ve İslam’a girenlerin imanlarını kabul etse gerekir. (Kadızade, “Amentü Şerhi” (Sdş. M. Rahmi) s. 358)

Kuşadalı İbrahim Halveti’nin Mehdi Hakkında Görüşleri

Büyük mutasavvıflardan Kuşadalı İbrahim Halveti’de yazdığı mektuplarda Mehdinin yakın bir zamanda geleceği ve vazifesini yapacağını bildirmiştir:

“Şimdi vakitler, mukaddeme-i zuhur-i Mehdi kuddise sirruhu’dur. Yine vara vara onun vaktinde suluk gaza ile olacaktır. Şimdilik bir mevzı’da zikrolunması devam-i adet elvermez. 23 Muharrem 1260/1844”

…Yine Hz. Mehdi zuhurunda kırk senesi cihat esnasında Deccale uyanlar, çift u çift heyetinde böyle böyle mücahade ederek Deccal ve avanesi katlonuldukta bi yedi ‘isa aleyhisselam tertibi süluk böyle böyle değişilir… 1260/1844, (Y.N.Öztürk, Kuşadalı İbrahim Halveti, s. 204-212, Fatih Yay. 1982)

Muhammed Bin Muhammed Bin Mahmud El Hafızı El-Buhari Mehdi Hakkında Görüşleri

8 ve 9. hicri asrın büyük alim ve mutasavvıflarından olan Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el Hafızı el-Buhari yazmış olduğu Faslu’l-Hitab li-Vaasli’l-ahbab adlı eserine mehdilikle ilgili uzun bir bölüm koyarak konuyla ilgili hadisleri toplamıştır;

“Camiu’l-usul de, kıyametin eşratı ve alametlerinden olarak zikr olunur; Mesih aleyhisselam ve Mehdi hakkında Cabir (r.a) den rivayet olunduğuna göre Resulullah (SAV) buyurmuştur ki;

-Ümmetimden bir taife hak uğrunda muzafferler olarak kıyamet gününe kadar savaşacaklar. Bu sırada İsa(as) iner, müslümanların emiri ona derki: Buyur bize namaz kıldır. O da ona derki: Hayır, Allah’ın bu ümmete ikramı olarak sizinbiriniz diğerinize amirdir. Hadisi müslim rivayet etmiştir…

…Şerhu’us-sünne’de, “eşratu’s-saa” babında Mehdi hakkında rivayet eder. Ebu said i’l-hudri Resulullah (SAV)ın şöyle buyurduğunu söylüyor: Resulullah bu ümmetin başına gelecek bir beladan bahisle,

Yeryüzü nasıl zulüm ve cevr ile dolduruldu ise oda adil ile doldurulur.

-O belanın gelmesiyle insanın zulümden sığınacağı bir sığınak bulamadığı bir sırada Allah benim neslimden, ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. Yeryüzü ondan evvel nasıl zulüm ü cevr ile dolduruldu ise oda kıst u adl ile dolduracaktır. Gök ve yer sakinleri ondan memnun olurlar. Sema hiçbir damlası kalmayıncaya kadar bütün yağmurunu indirir. Yeryüzüde ne kadar nebatı varsa hepsini çıkarır. Hatta ölüler bile dirilmek isterler. O böyle bir zeminde yedi sene yahut sekiz sene yahut dokuz sene yaşar…

…İmam Ebu’l-Abbas el-Müğstağfiri “Delailü’n Nübüvve ve’l-Mucizat” kitabında Mehdi hakkında Abdullah ibn Mes’ud’a varan senetle rivayet eder: Resulullah (SAV) şöyle buyurmuşlardır:

-Günler ve geceler tükenmeden Allah ehl-i beytimden ismi benim ismimden, babasının ismi babamın isminden olan bir adam gönderir. Yeryüzü nasıl zulüm ve cevr ile dolduruldu ise oda adil ile doldurulur… (Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Hafizi el-Buhari, Faslu’l-Hitab, s. 553-557 Erkam Yay. No: 45)

Tarafsız, Özgün, Faydalı ve Öğretici vizyonuyla

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Web Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!